top of page

PGT-M: Preimplantační genetické testování monogenních onemocnění

Preimplantační genetické vyšetření prováděné před transferem embrya, které ...

je určeno pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu z rodičů na potomka,

umožňuje výběr tzv. „zdravého“ embrya bez konkrétní genetické zátěže

v RepromedaLab provádíme již od roku 2004, tedy nejdéle ze všech center asistované reprodukce v ČR,

je prováděno odběrem části buněk z embrya 5. den jeho vývoje

tomas-kocur.jpg

Ing. Tomáš Kocur, MBA

Obchodní ředitel

+420 774 973 680

Co je PGT-M?

Preimplantační genetické testování monogenních onemocnění (PGT-M), dříve preimplantační genetická diagnostika (PGD) je určena pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu z rodičů na potomka. PGT-M v naší laboratoři již od roku 2014 provádíme metodou Karyomapping a nově od roku 2021 také námi vyvinutou metodou s názvem OneGene PGT.

 

 

Co je karyomapping?

Karyomapping je univerzální metoda kombinující preimplantační genetické testování monogenních chorob (PGT-M) a preimplantačního genetického testování aneuploidií (PGT-A) vyšetřovaných embryí v jednom testu, které umožňuje vybrat euploidní embryo bez genetické zátěže s nejvyšším implantačním potenciálem.

Co je OneGene PGT?

 

Podobně jako Karyomapping kombinuje metoda OneGene PGT preimplantační genetické testování monogenních chorob a aneuploidií v jednom testu. Navíc tato nová metoda umožňuje přímou detekci mutací u embryí.

V současnosti je metoda akreditována pro tato onemocnění: cystická fibróza (gen CFTR), hereditární karcinomy prsu a ovárií (BRCA1 a BRCA2), hemoglobinopatie (HBB), Huntingtonova choroba (HTT), syndrom fragilního X-chromozomu (FMR1) a nesyndromová hluchota (GJB2).

 

Pro koho je PGT-M vhodné?

PGT-M je určeno pro všechny páry s genetickou zátěží v rodině, kteří plánují těhotenství a chtějí mít jistotu narození zdravého potomka. Karyomapping lze aplikovat na všechny choroby s mendelistickým typem dědičnosti (autozomálně dominantní/recesivní, X – vázané), OneGene PGT na choroby spojenými se 7 vybranými geny.

 

Co je nutné vědět před zahájením PGT-M?

Před zahájením IVF s PGT-M je nezbytně nutné znát kauzální mutaci způsobující dané genetické onemocnění

v rodině. K úspěšné analýze je potřeba kromě embryí vyšetřit také DNA obou rodičů a referenčního vzorku se známým genotypem pro kauzální mutaci. Typickým příkladem u autozomálně recesivní choroby jsou rodiče přenašeči pro cystickou fibrózu a referenčním vzorkem je jejich dítě s diagnostikovanou cystickou fibrózou. Vyšetření lze v určitých situacích provést i bez referenčního vzorku (de-novo mutace). V těchto případech je u embryí navíc provedena přímá detekce mutace, která v kombinaci s vazebnou analýzou dokáže spolehlivě odhalit, které embrya jsou bez genetické zátěže. V tomto případě je velmi důležité proveditelnost vyšetření nejprve konzultovat s naší genetickou laboratoří.

 

Jak to funguje?

Karyomapping využívá k nepřímé diagnostice monogenních onemocnění více než 300 000 polymorfních sekvencí (takzvaných SNP) rovnoměrně rozložených po celém genomu. Analýzou těchto sekvencí dochází k vytvoření tzv. karyomapy, která vizualizuje haplotypové rozložení všech chromozomů včetně crossing–overů ve vyšetřovaném embryu. V prvním kroku jsou identifikovány informativní SNP, které umožňují určit každý ze čtyř parentálních haplotypů (dva paternální označované jako P1 aP2 a dva maternální M1 a M2), které zjednodušeně reprezentují každý ze čtyř rodičovských chromozomů. Tyto informativní SNP jsou následně srovnány s genotypem referenčního vzorku a umožňují určit „fázi“ reprezentující, které dva ze čtyř parentálních haplotypů reference zdědila. Ve výše zmíněném případě, kdy jsou oba rodiče přenašeči pro Cystickou fibrózu a reference jejich dítě s Cystickou fibrózou, lze identifikovat, které parentální haplotypy reprezentují haplotypy s kauzálními mutacemi. V posledním kroku dochází k porovnání těchto haplotypů u reference a vyšetřovaných embryí. Pokud jsou u embrya identifikovány shodné haplotypy jako u referenčního vzorku, lze na základě nepřímé diagnostiky podpořené desítkami informativních SNP v okolí mutace, spolehlivě predikovat, že embryo zdědilo obě alely s mutací pro cystickou fibrózu.

Metoda OneGene PGT pracuje na stejném principu jako karyomapping, jen s tím rozdílem, že sledované SNP markery nejsou rozmístěny po celém genomu, ale pouze v oblasti kolem vyšetřovaného genu. Na rozdíl od metody Karyomapping je OneGene PGT založen na Nové Generaci Sekvenování (NGS), což nám ve většině případů také umožňuje detekovat kauzální mutaci přímo u embryí. Zvyšuje se tak spolehlivost haplotypové vazebné analýzy.

 

Jaké jsou výhody metody karyomapping?

Jednou z hlavních výhod karyomappingu je její univerzálnost. Díky rovnoměrnému pokrytí informativních SNP po celém genomu umožňuje vyšetřit opravdu jakékoliv genetické onemocnění s kauzální mutací. Díky této univerzálnosti, není potřeba zdlouhavé optimalizace postupu pro jednotlivé rodiny, který typicky trvá několik měsíců a je možné vyšetření provést výrazně rychleji v řádu týdnů. Další výhodou je současná detekce aneuploidií u vyšetřovaných embryí, která výrazně zvyšuje šanci na úspěšnost léčby.

Jaké jsou výhody metody OneGene PGT?

Díky využití NGS technologie nám metoda OneGene PGT umožňuje také přímou detekci mutace u embryí, což velmi výrazně zvyšuje spolehlivost vyšetření. NGS také poskytuje lepší rozlišení při detekci chromozomových aberací a chromozomového mozaicismu u embryí ve srovnání s čipovou technologií metody Karyomapping. V neposlední řadě je tato nová metoda časově i finančně efektivnější.

bottom of page